2022-03-20 generalforsamling indkaldelse

2022-03-21 12:00
Husk det er på generalforsamlingen, at vi sammen tager beslutningerne. Bestyrelsen effektuerer beslutningerne. Mød op og gør din indflydelse gældende :) Vi serverer kage og kaffe - vel mødt

Generalforsamling i A/B Søbo

onsdag d. 04/05-2022 kl 19:30

i Reerslev forsamlingshus

Foreløbig dagsorden :

Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsens beretning v/ formanden.

Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelse. Se årsrapporten v/ Jens T

Valg af administrator.

Forelæggelse af drift og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften v / Jens T

Værdiansættelse af andelsboliger. Orientering og diskussion v/ Pia

Valg til bestyrelse.

Forkvinde Pia er på valg

Bestyrelsesmedlem – Mikkel er på valg.

Valg af suppleanter for et år af gangen, Camilla.
Kasserer : Jens T og bestyrelsesmedlem : Lise og Jens H fortsætter.

Forslag om finansiering af stikledning til fibernet, terrasse ved skur, omlægning af græsplæne og beplantning. v / Jens T

Indkomne forslag

Festudvalg

Valg af revisor.

Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 25/4

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v / Pia
Andelsforeningen Søbo